U bent hier: Home / Examens en reglementen / Plagiaat

Plagiaat

Tijdens je opleiding aan de Faculteit Sociale Wetenschappen word je gevormd tot onderzoeker. Je zal onder andere leren hoe je goede onderzoeksvragen stelt, hypotheses formuleert, gegevens analyseert en hoe je onderzoeksresultaten schriftelijk en/of mondeling presenteert. Je neemt dus deel aan het wetenschappelijk onderzoek in jouw domein. Daarbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan de principes van academische integriteit. Zo zal je tijdens je opleiding leren op welke manier je correct moet refereren naar je bronnen.

Op deze webpagina vind je meer informatie over hoe de Faculteit Sociale Wetenschappen jou doorheen je opleiding leert hoe je correct naar gebruikte bronnen kan verwijzen en dus plagiaat kan vermijden, hoe plagiaat wordt opgespoord en bestraft.

1. Plagiaat

De KU Leuven definieert in het Onderwijs- en Examenreglement plagiaat als volgt:


Plagiaat is een vorm van examenfraude die bestaat uit elke overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, ...) van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm. Voor de toepassing van dit reglement wordt de overname van eigen werk zonder bronvermelding als examenfraude beschouwd.” (ART 84 OER 2015-16)

Om er zeker van te zijn dat je deze definitie goed begrijpt, worden de belangrijkste aspecten ervan hierna toegelicht:

 

 •  (…) “zonder adequate bronvermelding” (…)

Wanneer je iets overneemt uit een werk van iemand anders, is het belangrijk dat je aangeeft welke primaire of secundaire bron je hiervoor geraadpleegd hebt. Als je de geraadpleegde bron niet vermeldt of deze niet volgens de juiste regels weergeeft, pleeg je plagiaat.


Doorheen de opleiding leer in je verschillende opleidingsonderdelen hoe je correct moet verwijzen naar de geraadpleegde bron (zie preventiebeleid). Wanneer de docent je geen bepaalde referentiestijl oplegt, mag je vrij kiezen welke je gebruikt. De meest gebruikte referentiestijl aan onze faculteit is de APA-stijl. Wees steeds uiterst zorgvuldig en consequent in het toepassen van de gekozen referentiestijl.

 

 • (...) "werk" (...)

De term ‘werk’ moet breed worden opgevat. Het gaat hierbij om alles wat iemand binnen de context van een intellectueel creatieproces zegt, schrijft of maakt en dit aan anderen kenbaar maakt: ideeën, teksten, tabellen en grafieken, structuren, (audiovisuele) beelden, schetsen en plannen, et cetera. 


Ook groepswerken of andere taken die je in het kader van jouw opleiding maakte, behoren hiertoe.

 

 • (...) "op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm" (...)
 1. Citeren (letterlijk overgenomen tekst) zonder aanhalingstekens (“”) en/of zonder een correcte verwijzing naar de geraadpleegde bron.
 2. Vertalen (letterlijke vertaling van de overgenomen tekst) zonder een correcte verwijzing naar de geraadpleegde bron.
 3. Parafraseren (het weergeven van de ideeën uit een tekst, gebruik makend van jouw eigen woorden) zonder een correcte verwijzing naar de geraadpleegde bron.
 4. Gebruik van ideeën, overname van structuur/centrale gedachtegoed zonder een correcte verwijzing naar de geraadpleegde bron.
 5. Hergebruik van eerder eigen werk zonder een correcte verwijzing naar de geraadpleegde bron.
 6. (Her)gebruik van werk van medestudenten zonder een correcte verwijzing naar de geraadpleegde bron.

 

2. Voorbeelden van plagiaat    

Uit: DEPAUW, S., “Het Europees beleid inzake wapenhandel: de EU als voorvechter van vrede en veiligheid of als katalysator voor economische groei?” in Internationale spectator, 63, (2009), 11, pp. 578-583.

2.1 Citeren

Plagiaat

Hoewel politieke ontwikkelingen in de Europese Unie wel vaker gestuurd zijn door de economische motieven, dreigt de eenzijdige klemtoon op economische liberalisering de – inherent aan wapenhandel – delicate balans tussen conflictpreventie en economie te verstoren. Het afbreken van handelsbarrières voor intracommunautaire wapenhandel dient samen te gaan met gemeenschappelijk controlebeleid voor extracommunautaire wapenhandel dat voorkomt dat Europese wapens elders in de wereld in verkeerde handen terechtkomen (Depauw, 2009, p. 578-583).

Geen plagiaat

“Hoewel politieke ontwikkelingen in de Europese Unie wel vaker gestuurd zijn door de economische motieven, dreigt de eenzijdige klemtoon op economische liberalisering de – inherent aan wapenhandel – delicate balans tussen conflictpreventie en economie te verstoren. Het afbreken van handelsbarrières voor intracommunautaire wapenhandel dient samen te gaan met gemeenschappelijk controlebeleid voor extracommunautaire wapenhandel dat voorkomt dat Europese wapens elders in de wereld in verkeerde handen terechtkomen (Depauw, 2009, p. 578-583).”

In het eerste geval is er sprake van plagiaat omdat je een heel stuk letterlijke tekst hebt overgenomen zonder aanhalingstekens. Het is dus niet duidelijk welke zinnen uit de geraadpleegde bron komen en welke zinnen eigen analyse zijn.

2.2 Parafraseren

Plagiaat

In de beslissingen die Europese Unie rond de wapenhandel neemt, spelen economische motieven een hoofdrol. Dit leidt echter tot een verstoring van de balans tussen het voorkomen van conflicten en de economie. Het is belangrijk dat de Europese Unie werk maakt van een gemeenschappelijk controlebeleid dat voorkomt dat Europese wapens in de verkeerde handen terechtkomen, zoals bijvoorbeeld in Syrië het geval is.

Geen plagiaat

In de beslissingen die Europese Unie rond de wapenhandel neemt, spelen economische motieven een hoofdrol. Dit leidt echter tot een verstoring van de balans tussen het voorkomen van conflicten en de economie. Het is belangrijk dat de Europese Unie werk maakt van een gemeenschappelijk controlebeleid dat voorkomt dat Europese wapens in de verkeerde handen terechtkomen, zoals bijvoorbeeld in Syrië het geval is (Depauw, 2009, p. 578-583).

In het eerste geval is er sprake van plagiaat omdat je de bron waaruit je deze informatie hebt gehaald niet vermeldt.

 

Uit: LEVI, M., “A Model, a Method, and a Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis” in LICHBACH, M.I. en ZUCKERMAN, A.S. (eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 19-41.
 

2.3 Vertalen

Plagiaat

Padafhankelijkheid betekent niet enkel dat de geschiedenis een rol speelt. Padafhankelijkheid betekent dat wanneer een land of een regio een bepaalde weg is ingeslagen, het heel kostelijk is dit om te keren. Er zullen andere keuzeopties komen, maar de takken van bepaalde institutionele overeenkomsten verhinderen een terugkeer naar de initiële keuzemogelijkheid.

Geen plagiaat

Padafhankelijkheid betekent niet enkel dat de geschiedenis een rol speelt. Padafhankelijkheid betekent dat wanneer een land of een regio een bepaalde weg is ingeslagen, het heel kostelijk is dit om te keren. Er zullen andere keuzeopties komen, maar de takken van bepaalde institutionele overeenkomsten verhinderen een terugkeer naar de initiële keuzemogelijkheid (Levi, 1997, p 28).

In het eerste geval is er sprake van plagiaat omdat je de bron waaruit je de informatie hebt vertaald niet vermeldt.

3. Preventiebeleid

Onder andere doorheen onderstaande opleidingsonderdelen word je aan de Faculteit Sociale Wetenschappen gevormd tot een integere wetenschappelijk onderzoeker:

Bachelorfase
Masterfase

Daarnaast moet iedere student verplicht de informatiemodule over plagiaat op Toledo doorlopen én geslaagd zijn om de masterproef te mogen indienen. Op die manier toon je aan dat je je bewust bent van wat plagiaat betekent en hoe je correct kan refereren naar bronnen.

4. Detectie- en sanctioneringsbeleid

4.1 Screening

Alle masterproeven van de Faculteit Sociale Wetenschappen worden systematisch gescreend door middel van de plagiaatdetectiesoftware Turnitin. Daarnaast wordt deze software gebruikt bij de controle van papers op plagiaat voor bepaalde opleidingsonderdelen.

4.2 Vermoeden van plagiaat

Bij een vermoeden van plagiaat zal de examenombuds je contacteren en uitnodigen op de beperkte examencommissie. Hier zal je gehoord worden door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie, samen met de facultaire plagiaatexpert en de examenombuds. Ze zullen je confronteren met het vermoeden van plagiaat en je de kans geven om de situatie uit te leggen.

Vervolgens zal je dossier voorkomen op de beraadslaging van de voltallige examencommissie. Indien je dat wenst, kan je je dossier ook toelichten aan de voltallige examencommissie.

4.3 Sanctionering

De examencommissie oordeelt over de aard en de omvang van het plagiaat. Hierbij wordt jouw ervaring in onderzoeks- en informatievaardigheden mee in rekening genomen.

Wanneer de examencommissie oordeelt dat er effectief sprake is van plagiaat, zal zij de strafmaat afstemmen op de ernst van het plagiaat. Artikel 86 van het Onderwijs- en Examenreglement voorziet zeven mogelijke straffen voor examenfraude, waaronder plagiaat:

 1. het werkstuk opnieuw moeten herwerken en opnieuw indienen tegen een datum die de faculteit bepaalt;
 2. een verlaagd cijfer voor het werkstuk;
 3. een 0 voor het werkstuk of het opo waarvan het deel uitmaakt;
 4. een 0 voor meerdere of alle examens in de betrokken examenperiode;
 5. de afwijzing voor een of meerdere opleidingsonderdelen uit de betrokken examenperiode: je krijgt voor die opleidingsonderdelen een 0 en je mag niet aan het herexamen deelnemen;
 6. de afwijzing voor een opleiding: je krijgt voor alle examencijfers uit deze examenperiode een 0 en je wordt voor dit academiejaar uitgeschreven uit de opleiding.
 7. de afwijzing met het verlies van recht op inschrijving: je mag je één of twee jaar niet meer inschrijven, in geen enkele opleiding van de KU Leuven.

Vanaf strafmaatregel 3 kan de examencommissie een ander onderwerp voor het werkstuk opleggen. Daarnaast kan de examencommissie bij elke strafmaatregel beslissen om bijkomend een zelfstudietraject inzake plagiaat op te leggen.

De beslissing van de examencommissie over de strafmaatregel wordt je meegedeeld door de examenombuds in naam van de voorzitter van de examencommissie. Tegen deze beslissing kan je in beroep gaan.

Bij verdere vragen over deze procedure en de bepalingen in het examenreglement kan je terecht bij de examenombuds.

5. Nuttige links

 

Meer informatie

In de eerste plaats kan je bij vragen over plagiaat in het kader van een paper van een bepaald opleidingsonderdeel terecht bij de individuele docent.

Bij verdere vragen kan je contact opnemen via e-mail met professor Karin Hannes. Zij is sinds 2015 aangesteld als facultaire plagiaatexpert.