K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden
Publicaties
Onderwijs
Onderzoek

Videogame theorie

Dit is een onderdeel van het Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie

Filmstudies | Mediabeleid en governance | Minderheden en mediagebruik | Muziekindustrie | Populaire cultuur en televisiestudies | Videogame theorie | Usability onderzoek

Leiding: G. De Meyer

Omschrijving

Omdat videogames slechts zeer recent onder de aandacht van sociale wetenschappers zijn gekomen, is men nog volop aan het zoeken naar geschikte theoretische kaders om de sociale impact van dit nieuwe medium te bestuderen. Onze onderzoekers dragen hun steentje bij door games te bestuderen vanuit verschillende theoretische invalshoeken (speltheorie, media effect theorie, theorieën rond informeel leren), en gebruik makende van uiteenlopende methodologieën (etnografie, survey, formele analyse).

 
Doctoraatsprojecten

De potentiële pluspunten van videogames voor een ouder publiek
Promotor: G. De Meyer
Doctorandus: Bob De Schutter

Vanuit de theorievorming rond informeel leren en de aantrekkingskracht van interactieve media, wil dit onderzoeksproject nagaan welke vaardigheden men kan verwerven door het herhaaldelijk spelen van (bepaalde genres van) videogames. Het onderzoek spitst zich toe op alledaagse games, die ontspanning, en niet educatie als voornaamste doel hebben, en bestudeert de mogelijke neveneffecten van deze spelen. Centraal in de vraagstelling staan begrippen als probleemoplossend denken en de uitbouw van sociale netwerken. In een later stadium wil dit project de rol nagaan van interactieve media in de leefwereld van (specifieke groepen van) senioren, en een reeks richtlijnen formuleren om de huidige technologie gebruiksvriendelijker te maken voor een ouder publiek.

De uitdaging van videogames voor media effect theorie
Promotor: G. De Meyer
Doctorandus: Steven Malliet

In dit onderzoeksproject wordt nagegaan in hoeverre effecttheorieën als de cultivatie theorie van Gerbner of de sociaal leren theorie van Bandura, toepasbaar zijn op het domein van de videogames. Waar deze theorieën hun nut al hebben getoond wanneer het gaat over de effecten van televisie, blijft het de vraag of men ze zomaar kan transporteren naar een selectief, interactief en heterogeen medium als videogames. Via een reeks inleidende tekstanalyses en diepte-interviews met zware gamers, wilden we een beter zicht krijgen op de codes die videogames onderscheiden van andere media, evenals op de ‘interactieve' spelbeleving die aan de spelers wordt aangeboden. Vervolgens voerden we een survey uit, waarin de samenhang werd nagegaan van frequent videogames spelen, en een uiteenlopend aantal variabelen, gaande van kennis over de dagelijkse realiteit, over attitudes t.ov. geweld, tot vertrouwen in het eigen probleemoplossend kunnen. Eerder dan videogames te beschouwen als een homogeen medium dat systematisch een set van gestandaardiseerde boodschappen verspreidt, hebben we ervoor gekozen om een groot belang te hechten aan tussenliggende variabelen zoals genrevoorkeur, geobserveerd realisme of emotionele inleving.

 
Onderzoeksprojecten

De geschiedenis van het videospel
Promotor: G. De Meyer
Onderzoeksmedewerker: Steven Malliet

Eerder dan de geschiedenis van het videospel te zien als een opeenvolging van geïsoleerde feiten, proberen we een beter beeld te krijgen op het fenomeen videogames zoals het nu is. Hoewel het videogame nog een relatief jong medium is, kan de geschiedenis ervan toch al opgesplitst worden in een vijftal periodes, elk met een eigen sociale, economische en technologische context. Voor elke van deze periodes staan we stil bij de spelen die inhoudelijk het meest vernieuwend of toonaangevend waren, om zo een zicht te krijgen de inhoudelijke codes die kenmerkend zijn voor specifieke genres. Bovendien willen we, door een historisch overzicht te geven van de sociale en beleidsmatige reacties op videogames, en van de wetenschappelijke onderzoeken naar de sociale effecten van videogames, het huidige maatschappelijke klimaat t.a.v. videogames in een breder kader plaatsen.

 
K.U.Leuven - Claim Copyright © Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Ann Willems
Realisatie: Greet Louw | Laatste wijziging: 23-11-2005 | Disclaimer
URL: http://www.soc.kuleuven.be/cmc/